Newsletter Form (#4)

Zapisz się do naszego newslettera

Zarejestruj się w poniższym formularzu newslettera, aby otrzymywać najnowsze wiadomości i aktualizacje od naszej firmy.


Regulamin sklepu

Niniejszy Regulamin, jest Regulaminem o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002  r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Serwisie, zgodnie z treścią innych  ustaw, odpowiednio regulujących ten obowiązek.

Serwis prowadzony jest przez: Katarzyna Kędzierska – Stępień, NIP 7272677631

Wyłączne prawo do prowadzenia Serwisu ma wskazany powyżej podmiot, który jest  Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Serwisu. W przypadku jakichkolwiek pytań  prosimy o kontaktowanie się na poniższe dane teleadresowe: tel.: 727556727, e-mail  kontakt@rozwojbranzybeauty.pl  

Serwis działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz z poszanowaniem dobrych  obyczajów w obrocie gospodarczym, w szczególności mając na względzie standardy  ecommerce w przedmiocie jakości towarów oraz obsługi przeprowadzanych transakcji. 

Definicje: 

Regulamin – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami, informujący o obowiązkach oraz  uprawnieniach Stron Umowy, 

Strona – stroną Umowy jest Klient lub Sprzedawca – w przypadku pojęcia Strony – rozumie  się Klienta oraz Sprzedawcę łącznie, 

Umowa zawarta na odległość – umowę zawartą z Klientem w ramach zorganizowanego  systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z  wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na  odległość do chwili zawarcia umowy włącznie, 

Serwis – sklep internetowy dostępny pod adresem: https://rozwojbranzybeauty.pl/
Sprzedawca – sklep internetowy dostępny pod adresem: https://rozwojbranzybeauty.pl/

Klient– osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca  osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty lub  usługi za pośrednictwem Serwisu, 

Konsument – osoba fizyczna nabywająca produkty lub usługi za pośrednictwem Serwisu w  celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, 

Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Serwisu, Konto – indywidualny panel  administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Serwisie,  oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów, 

Rejestracja – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Serwisie, 

Forma płatności – forma zapłaty za zamówiony produkt lub usługę, wybrana przez Klienta  podczas składanego zamówienia oferowana przez Serwis lub w wyniku indywidualnych  ustaleń prowadzonych z Serwisem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej  formy płatności, Załączniki – informacja o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór  formularza odstąpienia od umowy,

Adres do doręczeń – adres lub adresy wskazane przez Sprzedawcę jako adresy do składania  określonych oświadczeń, będące adresami do korespondencji; 

Formularz Zamówienia – znajdujący się w Serwisie system techniczny umożliwiający 
złożenie zamówienia przez Klienta poprzez dostępne pola formularza. 

Par. 1 Postanowienia Ogólne 

Przedmiotem działalności Serwisu jest sprzedaż produktów W sprawach nieuregulowanych  niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. –  Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach  konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych  osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Treści znajdujące się w  Serwisie, opisujące produkty, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Cennik znajdujący się na stronie głównej Serwisu nie stanowi oferty  handlowej w rozumienia przepisów Kodeksu cywilnego. 

Par. 2 Procedura składania zamówień i moment zawarcia umowy 

Klient może składać zamówienia w Serwisie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez  stronę internetową https://rozwojbranzybeauty.pl/ Serwis prowadzi sprzedaż na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej jak i poza granicami kraju. Informacje o produktach i usługach  prezentowane na stronach internetowych Serwisu stanowią informację handlową w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta. W celu złożenia  zamówienia Klient powinien skorzystać ze e-sklepu dostępnego pod adresem https:// rozwojbranzybeauty.pl/ Po złożeniu prawidłowego zamówienia, zamówienie uważa się za  złożone. Zamówienia złożone w w/w sposób są potwierdzane mailowo. Za chwilę zawarcia  umowy uznaje się więc wysłanie do Klienta informacji zwrotnej z potwierdzeniem przyjęcia  zamówienia. Dniem wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu jest dzień  wysłania do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Kuriera zamówionych produktów. 

Par. 3 Płatności 

Wszystkie ceny prezentowane w Serwisie są cenami brutto, wyrażonymi w złotych polskich,  zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT), określony odrębnymi przepisami. 

Serwis przewiduje następujące rodzaje płatności:  a) Płatność on-line poprzez serwis Przelewy24.pl b) Przelew bankowy

Klient dokonuje zamówienia według cen obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.  Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany cen. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już  realizowanych. 

Par. 4 Procedura Reklamacyjna

Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem za pośrednictwem Serwisu Usług oraz  pytania dotyczące użytkowania Serwisu należy składać na adres poczty elektronicznej:  kontakt@rozwojbranzybeauty.pl Prawidłowo złożona reklamacja powinna, co najmniej  zawierać oznaczenie Klienta (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty 

elektronicznej, telefon kontaktowy), opis reklamowanego produktu W sytuacji, gdy podane w  reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca zwraca się, przed  rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania  dodatkowych wyjaśnień przez Serwis przedłuża okres rozpatrywania reklamacji. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami, Serwis ponosi odpowiedzialność wobec  Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego za wady  fizyczne lub prawne (rękojmia). Serwis w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do  zgłoszenia Konsumenta. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał oświadczenie  lub żądanie Konsumenta za uzasadnione. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał  wymiany usługi albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Serwis nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni,  uważa się, za żądanie to uznał za uzasadnione W przypadku umów zawieranych z Klientami  nie będącymi jednocześnie konsumentami, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego,  odpowiedzialność Serwisu z tytułu rękojmi jest wyłączona. 

Par. 5 Odstąpienie od umowy, zakończenie korzystania 

Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na  odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z  wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta,  składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia mu  przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia (załącznik) przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną lub na adres do doręczeń. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu który stanowi Załącznik  do niniejszego Regulaminu. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym  momencie i z dowolnych przyczyn, działalności Serwisu, jak również prawo do modyfikacji  lub zakończenia świadczenia za jego pośrednictwem Usług. 

Par. 6 Wymagania Techniczne oraz informacja o plikach cookies 

Zalecane wymagania techniczne współpracy z systemem teleinformatycznym to: komputer z  dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa. Serwis  korzysta z technologii plików cookies. Pliki cookies (zwane również tzw. „ciasteczka „)  stanowią dane informatyczne, a w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w  urządzeniu końcowym Użytkownika i są przeznaczone do korzystania ze strony internetowej  Serwisu. Pliki wskazane w pkt 1 pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.  W ramach Serwisu stosowane są różne rodzaje plików cookies, którymi są: Cookies stałe, to  pliki cookies, których okres przechowywania na urządzeniu końcowym trwa przez czas  określony w parametrach danego pliku lub do momentu samodzielnego usunięcia plików  cookies przez Użytkownika. Cookies tymczasowe, to pliki cookies, które są usuwane w  momencie zakończenia tzw. sesji, tj. wylogowania się ze strony www, opuszczenia strony  www lub zamknięcia przeglądarki internetowej, która wyświetla stronę www. Cookies własne, to pliki cookies umieszczone na stronie www przez właściciela. Cookies zewnętrzne,  to pliki cookies umieszczone na stronie www przez podmioty zewnętrzne, np. do prowadzenia anonimowych statystyk przez Google Analytics. W celu zmiany ustawień  Polityki Cookies należy zmienić ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat  zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w  najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, dostępne są w dziale pomocy  przeglądarki internetowej. 

Par. 7 Postanowienia Końcowe 

Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treściach znajdujących się w  Serwisie oraz do ewentualnych zmian w cenniku produktów oferowanych za pośrednictwem  Serwisu, w zależności od zmieniających się uśrednionych stawek rynkowych. 

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za: 

a) jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w związku z korzystaniem z Serwisu – praw osób trzecich;

b) szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Usługodawcy lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Usługodawca nie był w stanie zapobiec;

c) jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego
postanowieniami. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a
Klientem, który nie jest konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Serwisu.

Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób: 

a) telefon: 727556727

b) email: kontakt@rozwojbranzybeauty.pl

c) pisemnie na adres: Macieja Rataja 9a 95-070 Aleksandrów łódzki Wysoka Klienci mogą  uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku  zamieszczonego na stronie głównej Serwisu.

Wszelkie materiały znajdujące się w Serwisie stanowią przedmiot prawa autorskiego i  podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody 
właściciela Serwisu jest zabronione. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 21.08.2023

Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy  poprzez:

a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego

b) mediację

c) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej

d) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707

Shopping Cart
Scroll to Top